Odměna

Odměna advokátní kanceláře je zpravidla sjednávána v hodinové sazbě. Základní (minimální) odměna činí 4.000,- Kč za hodinu práce. V případě partnera kanceláře 5.000,- Kč za hodinu práce. Ve složitějších případech (např. úzká specializace, použití cizího jazyka) je odměna zvýšena.

V individuálních případech, pokud to advokátní kancelář uzná za vhodné, je možné sjednat odměnu paušálně za vyřízení celého případu, popřípadě ve formě podílu na úspěchu ve věci „quota litis“.

K účtované odměně advokáta bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši.

V případě poskytování služeb mimo obec Prahu je vedle odměny účtováno též cestovné ve výši 10,- Kč/km a náhrada za promeškaný čas strávený cestou ve výši 50% ze sjednaného hodinové odměny.

Náklady na správní poplatky, soudní poplatky, znalecké posudky atp. v souvislosti s poskytováním právních služeb si hradí klient.

Smluvní odměna se sjednává v souladu s vyhl. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro klienty

Advokátní kancelář tímto informuje klienta, pokud je fyzickou osobou a zároveň nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.